«Nå må veimyndighetene gjøre noe med veien forbi Opdølstranda»

25.02.2022

Vi finn denne overskrifta i Tidens Krav 25. februar 1952. Den var ikkje den første av dette slaget, og skulle slett ikkje bli den siste.

Etter ein vinter prega av ras og vegstengingar, meiner avisa at nok er nok: «De nåværende overbygningene er for svake og til hinder for skikkelig brøytemateriell. Man bør ta sikte på å legge veien i tunnel, samt bygge fergeleier på Øksendalsøra og ved Opdøl», heiter det.

I dag veit vi at heile strekninga til slutt vart lagt i tunnel. Men opninga skjedde ikkje før i 2014 - 62 år etter at Tidens Krav lanserte tunnelbygging som eit heilt nødvendig tiltak. Prosessen fram mot den nesten 7,5 km lange Oppdølsstrandtunnelen skulle vise seg å bli både tidkrevjande og og full av motbakkar.

Det heilt avgjerande tidsskiljet i arbeidet med å få til tunnel, var det store steinskredet i 2008. Dette førte til ei langvarig stenging av Oppdølsstranda og fleire år med båt mellom Sunndalsøra og Opdøl for skuleelevane. Eg er ikkje så sikker på at tunnelen enno hadde vore ein realitet, utan denne dramatiske hendinga.

I 1952 var ein enno ikkje så vand med eviglange byråkratiske prosessar. Gjenoppbygginga av landet etter krigen kravde først og fremst handlekraft. Tidens Krav skriv: «Veien bør helst legges i tunnel, og arbeidsstyrke og redskap skulle det være for hånden til et slikt arbeid når Auraanleggets store arbeidsstyrke og og gode materiell blir frigjort».

Enkelt og greitt. Som det altså skulle vise seg å ikkje vere.

Tidens Krav påpeikar vidare at svakheitene ved Oppdølsstranda som trafikkåre hadde vore svært tydelege heilt sidan opninga i 1928: «Vegvesenet har gjennom årene lagt ut adskillige tusener bare i snømåking på denne strekningen. En del snøoverbygg har blitt satt opp, men ikke tilstrekkelig, samtidig som de er for svakt dimensjonert og for trange etter de krav som bør stilles til slike overbygg. Overbyggene både i Sunndal og i Opdølstranda er faktisk til hinder for at et kraftig brøytemateriell kan settes inn. Det har vært flere trafikksperringer i Opdølstranda gjennom årene, delvis bare en dag eller to, delvis over flere uker. Denne gang har trafikken vært sperret nærmere 2 uker sammenhengende og når vegen kan bli farbar igjen er fremdeles på det uvisse, da intet blir gjort før værforholdene bedrer seg. Det kan dog nevnes at Auras transportveg innover Lilledalen har vært holdt åpen hele tiden. Der har det også gått flere skred og faren for nye er kanskje vel så store som i Opdølstranda».

Avisa tek til orde for at det må byggast ferjeleie i Øksendal og på Opdøl, «slik at en bilferje kunne opprettholde forbindelsen når vegsperring i Opdølstranda inntreffer og det vil ta flere døgn før vegen er farbar igjen». Tidens Krav ser for seg av vegvesenet får leie ferje av MRF, «da dette selskap med sin økende ferjeflåte må reknes å ha reserveferjer disponible særlig vinters dag».

Tidens Krav si utgåve for 25. februar 1952 inneheld også andre artiklar som omhandlar dei vanskelege vinterforholda i Sunndal. På Gjøra gjekk det eit par ras natt til søndag 24. februar. Vegen vart rydda, men så kom to nye ras. Oppdalsbussen måtte måtte derfor snu.

Den store rasfaren gjorde at Aura-arbeiderne måtte forlate Toppheis. Dei stod i fare for å miste jobben, da arbeidsgjevaren ikkje såg seg i stand til å finne alternativ sysselsetting.