Har Surnadalen været bebodd allerede i Stenalderen?

26.10.2022

Det er Romsdalsposten som stiller dette spørsmålet i ein artikkel 24. november 1921. Bakgrunnen er funnet av ein kniv i flint på Skei.

Ifølge Romsdalsposten vart funnet «anmeldt til myndigheterne». Eg har leita i avisa for å finne svaret frå "myndigheterne", men det ser ikkje ut til at noko slikt har kome på trykk.

Men ein liten sensasjon var det. Romsdalsposten beskriv hendinga slik:

Til «Romsdalsposten» skrives:

Under jordbrytningsarbeide paa nordsiden av den gamle eksercerplads Skeismoen i Surnadal, et kort stykke vest for Nordmøre folkehøiskole, fandtes i høst en kniv eller dolk av flint.

«Kniven» er av form som klingen paa en papirkniv, ca. 20 cm. lang og med skarp eg paa begge sider. Den bærer ikke merke efter nogen slipning, men synes likesom at være meislet til og er særdeles omhyggelig forarbeidet.

Begge egge er nøiagtig lik, og «knivens» former forøvrig er meget harmoniske og synes at vidne om adskillig kultur og formsans hos «fabrikanten».

Hvordan er redskapet kommet dit?

Er den efterladt av en jæger, som tildfældigvis har gjæstet Surnadalens mægtige, folketomme skoge? eller har Surnadalen været bebodd allerede i Stenalderen? Er dette et tegn paa det?

De sakkyndiges utredning her av vil være meget interessant.

Jeg er sikker paa, at finderen av denne gjenstand, Fredrik O. Sæter paa Skei, fremdeles vil ha øinene med sig under arbeide paa «Plassen».

Og, det vil være ønskelig om alle, som driver med jordarbeider der, vil være opmerksomme.

Kanske der fremdeles kan findes ting av interesse for tydningen av Surnadalens og Nordmøres dunkle oldsaga.

Det gjorte fund er anmeldt til myndigheteme, og forhaabentlig vil nærmere undersøkelser bli foretat av sakkyndige folk.

Etter at den opprinnelege versjonen av artikkelen var publisert, kom Erling Myrbostad med denne supplerande informasjonen om funnet:

I kartregisteret til fykeskommunen står dette om flintkniven, som har ubestemt datering: «Funnsted for matkniv av flint T12427. Grepet på kniven er eggforma og avslutta med blanke stilmerke langs atterste kanten og eggen på båe sider er fint retusjert. Breidda på bladet smalnar veikt av frå midta mot odden og er 4,2 cm på det breiaste. Heile lengda på kinven er 20,.6 cm. Kniven vart funne på ei djubde på 5-7 m. I 1927 vart det på same plassen funne ein beltestein av kvarts T13530.»