Stangvik kommune for hundre år sidan: Kvar skal sentrum ligge og kvar skal doktoren bu?

19.02.2022

Eit lesarbrev i Tidens Krav for 26. januar 1923 fortel at det fanst såkalla lokaliseringsdebattar før i tida også. Signaturen E.S. er uroa over at «Stangvik gaard» tapar terreng til Kvanne. Og plasseringa av legebustaden har utløyst «en virkelig storrivning som skaker opp for alvor».

Innlegget har denne ordlyden:

Stangvik eller Kvande - Kvande eller Stangvik

er det centrale i kommunepolitikken. Det som saa mange andre steder, grundet utviklingen, gjør sig gjeldende i bygdepolitikk, har vi netop gaaende for fuld musikk her nu. Vanen trekker til Stangvik, utviklingen til Kvande.

Inntil 70-aarene var Stangvik naturgivet samlingssted for bygden. Nu er dette forrykket. Den gang rakk Stangvik frem til Holten i Åsskard og til Møkkelgjerd-Kalvik i Surnadal. Gaarden Stangvik var dengang centrumssted. Saa gik der til Åsskard en strekning på ca. 12 km. og til Surnadalen strekning paa ca. 6 km. Mot nord og nordøst har Stangvik nu igjen kun 1 skolekrets med ca. 220 mennesker mens der fra Stangvik og innover bor noget over 1800 mennesker.

Avskallingene, som kun er foregaat paa den ene side, har ført med sig at Stangvik gaard så langt fra er noget centrum i Stangvik herred, at det tvert imot ligger betenkelig nær periferien. Men tradisjonen fører dit og den er som kjent vonn aa venne. Efterhaanden har imidlertid Kvande gjennem utviklingen trukket til seg meget ordentlig av de som hører et bygdesentrumssted til, til harme for befolkningen i Stangvikbugten og den lille rest som er igjen paa Aaskardhalvøyen og på surnsadalshalvøyen.

For hver gang en slik forskyvning fra Stangvik til Kvande har funnet sted, har der vert en liten opblusning til strid; men først nu har kampen faatt karakteren av en virkelig storrivning som skaker opp for alvor. Og anledningen til dette er valget av bosted for lægen. Befolkningen i centrum holder selvfølgelig paa Kvande idet de finner det rettest at lægen bor paa det sted, hvor den store flerhet av befolkningen hurtigst, lettest og sikrest kan faa fat i lægen. Befolkningen nord for Surnadalsfjorden holder paa Stangvik gaard paa grunn av de 6 km. forlenget vei til Kvande. Stangvikbugtingene holder paa Stangvik vel nermest av patriotisme.

Men saa kommer det besynderlige. Endel av befolkningen i Todalen holder ogsaa paa Stangvik efter sigende for aa faa faste kontorreiser til Todalen. Det later til at det aa faa fatt i lægen raskt og sikkert, naar det virkelig haster spiller en mindre vesentlig rolle.

Man er engasjert i en bygdepolitisk kraftprøve som lufter ganske godt opp i den graa hverdagslighet. Den almindelige socialpolitiske partigrense utvisker i kampen om dette «Stangvik eller Kvande». Rausocialister melder gang paa gang i kristiansundske borgerblade at man endog har skrevet om dette emne i 2 hovedstadsblade (borgerblade) og broderhaanden rekkes til aristokraten, for nu gjelder det Stangvik eller Kvande - Kvande eller Stangvik.

E.S.